Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Zasady rekompensowania

W Programie PRAWNIK DLA LEKARZA pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów, których zwrot gwarantowany jest w warunkach ubezpieczenia odbywa się w sposób następujący:

 • Koszty ponoszone przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od towarów i usług (podatek VAT), o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (odliczenia podatku VAT;
 • koszty adwokata poleconego ubezpieczonemu przez Towarzystwo pokrywane są bezgotówkowo na podstawie bezpośrednich rozliczeń pomiędzy adwokatem a Towarzystwem;
 • koszty adwokata wybranego przez ubezpieczonego pokrywane są – w zależności od decyzji ubezpieczonego:
  1. bezgotówkowo na podstawie bezpośrednich rozliczeń pomiędzy adwokatem a Towarzystwem na podstawie faktury wystawionej przez adwokata na ubezpieczonego, przedłożonej Towarzystwu;
  2. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów wyłożonych przez ubezpieczonego - na podstawie faktury wystawionej przez adwokata na ubezpieczonego, przedłożonej Towarzystwu, według obowiązujących zasad:
   1. dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez adwokata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje się za należne kwoty stawek minimalnych określonych na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokatów;
   2. dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez uprawnionego prawnika na terytorium innych państw stosuje się stawki ustawowe przewidziane za daną czynność w danym systemie prawnym,
   3. w razie braku w danym państwie regulacji prawnej dotyczącej wysokości stawek, lub w przypadku, gdy prawodawstwo danego kraju dopuszcza uznanie w kształtowaniu tych stawek w obrocie, wynagrodzenie za świadczenie określonego typu usługi prawnej nie może być wyższe od średnich stawek rynkowych obowiązujących w danym kraju,
   4. jeżeli obrona interesów prawnych Ubezpieczonego dotyczy wyłącznie postępowania przedsądowego, Ubezpieczyciel przejmuje koszty wynagrodzenia adwokata do wysokości określonej w pkt. a), ustalonej według zasad określonych w przepisach, stanowiących podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Odpowiednio stosuje się postanowienia punktów b) – c), z tym że w przypadku, gdy w danym państwie istnieje system opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przedsądowym, stosuje się te przepisy. Koszty przedsądowej obrony zaliczane są na poczet kosztów w postępowaniu sądowym
 • koszty opłat sądowych lub opłat w innych postępowaniach oraz zaliczki na koszty postępowania (np. koszty opinii biegłego) i inne koszty o tym charakterze
  1. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów wyłożonych przez ubezpieczonego - na podstawie dowodu potwierdzającego poniesienie l tych kosztów (np. potwierdzenie przelewu, kserokopia pisma procesowego opatrzonego znaczkami sądowymi z potwierdzeniem wpływu do sądu);
  2. w formie przelewu środków na poczet kosztów – na podstawie wniosku ubezpieczonego bądź reprezentującegoj go adwokata oraz dowodu potwierdzającego wysokość kosztów (np. postanowienie Sądu dotyczące zaliczki na poczet kosztów biegłego, projekt pisma procesowego, etc.); przy czym Towarzystwo zobowiązuje się dokonać przelewu w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki procesowe związane z nie dotarciem środków na wskazany rachunek w określonym terminie
 • koszty postępowania sądowego lub administracyjnego, nie uiszczone zaliczkowo- jako zwrot ubezpieczonemu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym (tzw. „kaucja”) - jako zwrot ubezpieczonemu kwoty wpłaconej przez ubezpieczonego – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • zwrot zasądzonych od ubezpieczonego kosztów strony przeciwnej – w zależności od decyzji ubezpieczonego
  1. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego albo
  2. bezpośrednio na właściwy rachunek wskazany przez stronę przeciwną na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • zwrot zasądzonych od ubezpieczonego kosztów strony przeciwnej – w zależności od decyzji ubezpieczonego
  1. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego albo
  2. bezpośrednio na właściwy rachunek wskazany przez stronę przeciwną na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • zwrot innych kosztów, których pokrycie jest gwarantowane w ramach umowy ubezpieczenia na podstawie dowodu ich poniesienia przez ubezpieczonego.
 • koszty podróży – koszty ponoszone przez Ubezpieczonego w obie strony do sądu zagranicznego, wyłącznie jeżeli stawiennictwo Ubezpieczonego było obowiązkowe: koszt przejazdu koleją w wagonie drugiej klasy albo koszt przelotu samolotem liniowym w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość wynosi ponad 1500 km albo koszt przejazdu własnym samochodem zgodnie z przepisami o podróżach służbowych obowiązującymi w dniu rozpoczęcia podróży

Data publikacji: 2014-12-05 12:58:05