Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Zgłoszenie szkody

Asysta Prawna

W razie konieczności lub potrzeby skorzystania z informacji prawnej Ubezpieczony powinien skontaktować się
telefonicznie z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00

 1. numerem: tel. (22) 568-98-75, lub
 2. fax (22) 568-98-99, lub
 3. adresem e-mail: recepta@coris.pl, podając co najmniej następujące dane:
  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania, numer polisy,
  2. nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym
  3. krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy
  4. numer prawa wykonywania zawodu.

Zgłoszenie szkody

W przypadku otrzymania:

 1. decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzającej uchybienia lub błędy,
  lub
 2. roszczenia regresowego od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w którym Ubezpieczony jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej niezwłocznie, najpóżniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia, należy skontaktować się z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 9.00-17.00
  • numerem: tel. (22) 568-98-75, , lub
  • fax (22) 568-98-99, lub
  • adresem e-mail: recepta@coris.pl, podając co najmniej następujące dane:
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania, numer polisy,
  • nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym
  • numer prawa wykonywania zawodu.

oraz należy:

 1. wypełnić i przesłać druk zgłoszenia szkody (Druk formularza)
 2. przesłać kopie otrzymanej decyzji NFZ lub kopie otrzymanego roszczenia
 3. postępować zgodnie z obowiązkami określonym w warunkach ubezpieczenia.

Data publikacji: 2014-12-08 08:08:31