Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Prawnik dla lekarza z rozszerzeniem o Klauzulę 01 - RODO

INFORMACJE OGÓLNE

Program PRAWNIK DLA LEKARZA obejmuję ochronę życia zawodowego lekarza w zakresie:

Wariant I - Ochrona Prawna Zawodowa

 1. Ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko ubezpieczonemu, dochodzonych w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym, obejmuje obronę przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu czynów niedozwolonych, zarzucanych ubezpieczonemu, których następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa osoby trzeciej, a które wynikają z zaniechania lub działania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem przez niego zawodu,
 2. Ochrona w postępowaniu karnym, w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia, stawianym ubezpieczonemu, w związku z wykonywaniem zawodu, a także obrona w toku postępowania dyscyplinarnego przed organami samorządu zawodowego. Dotyczy również wnoszenia przez lekarza lub lekarza dentystę prywatnego aktu oskarżenia w przypadku przestępstw pomówienia lub znieważenia,
 3. Ochrona prawa przy dochodzeniu odszkodowań przez ubezpieczonego, obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda osobowa albo majątkowa ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu, w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych i dobrego imienia lekarza lub lekarza dentysty,
 4. Ochrona prawna umów, obejmuje obronę interesów ubezpieczonego z tytułu umów o charakterze zobowiązaniowym, niezależnie od faktu czy polega ona na dochodzeniu praw, czy obronie interesów, w związku z żądaniem strony przeciwnej, jeżeli umowy te dotyczą wykonywania przez ubezpieczonego zawodu, w tym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowy bezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, umowa najmu pomieszczeń służących wykonywaniu zawodu,
 5. Ochrona prawna administracyjna, obejmuje postepowania administracyjne, związane z wykonywaniem zawodu prowadzone przed organami administracji publicznej,
 6. Ochrona prawna prawa pracy, obejmuje obronę prawną interesów ubezpieczonego, jako   pracownika, w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 7. Ochrona prawna ubezpieczeń społecznych, obejmuje wyłącznie sądową obroną interesów ubezpieczonego w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.
 8. Ochrona prawna w zakresie danych osobowych, z rozszerzeniem o postanowienia szczególne w zakresie administrowania danymi osobowymi,
 9. Ochrona prawna w zakresie dóbr osobistych - obrona interesów Lekarza w związku z naruszeniem jego dobrego imieniu, czci lub wizerunku,
 10. Ochrona prawna w zakresie prawa prasowego.

Wariant II – Ochrona Prawna Zawodowa (zakres Wariantu I) + Ochrona Prawa Życia Prywatnego Lekarza i jego Rodziny, w zakresie:

 1. Ochrona prawna przy dochodzeniu własnych odszkodowań przez ubezpieczonego, z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda osobowa albo majątkowa ubezpieczonego,
 2. Obrona w postępowaniu karnym, w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia, stawianym ubezpieczonemu,
 3. Ochrona prawna umów, obejmuje obronę interesów ubezpieczonego z tytułu umów o charakterze zobowiązaniowym i praw rzeczowych, niezależnie czy ochrona polega na dochodzeniu praw, czy obronie interesów, w związku z żądaniem strony przeciwnej,
 4. Ochrona prawna w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
 5. Ochrona prawna w sprawach podatkowych, związanych z pojazdami ubezpieczonego,
 6. Ochrona prawna prawa pracy, obejmuje obronę prawną interesów ubezpieczonego, jako pracownika, w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 7. Ochrona prawna ubezpieczeń społecznych, obejmuje wyłącznie sądową obroną interesów ubezpieczonego w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

 REKOMPENSOWANE KOSZTY ZASADY REKOMPENSOWANIA KOSZTÓW 

Data publikacji: 2014-12-02 09:08:23