Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Rekompensowane koszty

W ramach limitu do 1.000.000,00 zł na każde zdarzenie na jedno zdarzenie, w tym podlimit na kaucję w postępowaniu karnym 100.000,00 zł, w programie PRAWNIK DLA LEKARZA, Ubezpieczyciel refunduje w zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia następujące koszty, obejmujące niezbędne i celowe wydatki dotyczące obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, opłacane w uzgodnieniu z pełnomocnikiem Ubezpieczonego (również z góry): w szczególności:

 1. koszty wynagrodzenia adwokata. W przypadku konieczności obrony praw ubezpieczonego za granicą Gothaer pokrywa koszty 2 adwokatów – jednego w Polsce, drugiego za granicą,
 2. koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
 3. koszty postępowania sądowo-administracyjnego
 4. koszty postępowania egzekucyjnego,
 5. koszty postępowania sądu polubownego aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego,
 6. opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej,
 7. koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania – w formie nieoprocentowanej pożyczki,
 8. koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczony na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, zobowiązany jest do ich pokrycia,
 9. koszty notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne,
 10. koszty podróży,
 11. koszty opinii biegłych rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym (z listy Gothaer bądź uzgodnionego z Gothaer),
 12. koszty tłumaczenia dokumentów,
 13. koszty konsultanta public relations mające na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych oraz usunięcie skutków, w szczególności odbudowę wizerunku Lekarza - podlimt 3000 PLN

Koszty ponoszone przez Gothaer obejmują podatek od towarów i usług VAT, o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

Data publikacji: 2014-12-05 12:57:43