Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

INFORMACJE OGÓLNE

Kto podlega ubezpieczeniu

Ubezpieczenie jest skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w ramach:

 • indywidualnej praktyki lekarskiej
 • indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub;
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

ISTOTNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie ma na celu zabezpieczenie ryzyk związanych ze szkodami wyrządzonymi przez wirusy komputerowe oraz ataki hakerskie.
Ubezpieczenie obejmuje:

SEKCJA I

Przedmiotem ubezpieczenia są dane elektroniczne używane lub gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA II

Przedmiotem ubezpieczenia są poniesione koszty dodatkowe, mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie skutków ataku komputerowego objętego ochroną ubezpieczeniową i nie wymienione w pozostałych sekcjach ubezpieczenia.

SEKCJA III

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie ataku komputerowego, za który ponosi on odpowiedzialność w związku z wykonywaniem czynności związanych z wprowadzaniem lub przetwarzaniem danych elektronicznych dla celów wykonywania własnej działalności gospodarczej, innej niż wymienione w punktach 1–6 poniżej:

 1. doradztwo osobom trzecim dla potrzeb wewnętrznego przetwarzania danych elektronicznych oraz analiza funkcjonujących systemów przetwarzania danych elektronicznych,
 2. dostarczanie i wdrażanie systemów informatycznych, projektowanie oprogramowania, modyfikacja lub administracja dotyczącą funkcjonującego oprogramowania, przeznaczonego do wykorzystania przez osoby trzecie w celach handlowych lub statystycznych,
 3. projektowanie systemów sterowania i nadzorowania procesów technicznych,
 4. projektowanie oprogramowania do systemów sterowania i nadzorowania procesów technicznych,
 5. wdrażanie u odbiorców oprogramowania i systemów informatycznych, wykonanych przez inny podmiot,
 6. dostawa usług chmury internetowej.

PODSTAWA PRAWNA

ZAWIERANIE UBEZPIECZEŃ:

ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
tel.  + 48 22 295 80 50,
fax. fax. + 48 22 295 80 52,
e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com

 

Data publikacji: 2019-11-27 12:18:41