Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych

Wariant I

 1. Ochrona prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych.
 2. Ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych.

Wariant II

 1. Ochrona prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych.
 2. Ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych.
 3. Ochrona prawna umów zwianych z wykonywaniem działalności ( m.in. umowy OC, umowy z NFZ, umowy najmu pomieszczeń służących do wykonywania działalności).
 4. Ochrona prawna i asysta prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń.


WARIANT III

 1. Ochrona prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych.
 2. Ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych.
 3. Ochrona prawna umów związanych z wykonywaniem działalności ( m.in. umowy OC, umowy z NFZ, umowy najmu pomieszczeń służących do wykonywania działalności).
 4. Ochrona prawna i asysta prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń.
 5. Ochrona prawna i asysta prawna w zakresie danych osobowych – klauzula nr 1 dla podmiotów leczniczych, załącznik nr 2 do Umowy Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego ochrony prawnej dla podmiotów medycznych z dnia 3 czerwca 2014r. „

W ramach limitu 50 000 PLN ubezpieczyciel refunduje:

W ubezpieczeniu ochrony prawnej TU WIENER refunduje w zakresie zagwarantowanym w niniejszych warunkach następujące koszty, obejmujące niezbędne i celowe wydatki dotyczące obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, opłacane w uzgodnieniu z adwokatem Ubezpieczonego (również z góry):

 1. koszty wynagrodzenia Adwokata. W przypadku konieczności obrony praw ubezpieczonego za granicą TU WIENER pokrywa koszty 2 adwokatów – Koszty wynagrodzenia Adwokata w Polsce oraz Koszty wynagrodzenia Adwokata za granicą,
 2. koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
 3. koszty postępowania egzekucyjnego,
 4. koszty postępowania sądu polubownego aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego,
 5. opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej,
 6. koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania – w formie nieoprocentowanej pożyczki,
 7. koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczony na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, zobowiązany jest do ich pokrycia,
 8. koszty notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne
 9. koszty podróży,
 10. koszty opinii biegłych rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym (z listy TU WIENER bądź uzgodnionego z TU WIENER).

Koszty ponoszone przez TU WIENER obejmują podatek od towarów i usług (VAT), o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

Data publikacji: 2019-11-28 10:07:32