Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Ubezpieczenia eksperymentów medycznych

W związku z wprowadzeniem od dnia 01 stycznia 2021 roku, obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny na warunkach Rozporządzenia MFFiPR, proponujemy Państwu możliwość organizacji ubezpieczeń w tym zakresie.

W art. 21 nowelizacji Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  Dz.U.2020.0.514 Ustawodawca wskazuje definicję eksperymentu medycznego oraz jego rodzaje od którego również zależy suma gwarancyjna określona w Rozporządzeniu:

Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

Suma gwarancyjna 50 000 euro w przypadku eksperymentu leczniczego.

Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu

Suma gwarancyjna 100 000 euro w przypadku eksperymentu badawczego.

Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.

Uczestnikiem eksperymentu medycznego, zwanym dalej „uczestnikiem”, jest osoba, na której eksperyment medyczny jest bezpośrednio przeprowadzany.

W przypadku zainteresowania uzyskania wyceny i organizacji ubezpieczenia, prosimy o kontakt:

Tel. 509 867 245, lub 22 295 80 50, email: centrala@medbroker.pl; Agnieszka.curlej@pl.april.com

Data publikacji: 2021-04-01 15:28:46