Opieka Prawna dla członków OIL w Warszawie
tel. +48 22 749 62 08 e-mail lekarz@asystaprawnika.pl

Opieka Prawna dla członków OIL w Warszawie

Zakres usługi:

Wsparcie prawne związane z wykonywaniem zawodu przez lekarza lub lekarza dentystę w zakresie:

 1. spraw karnych;
 2. ochrony dóbr osobistych;
 3. obrony przed roszczeniami deliktowymi;
 4. dochodzenia roszczeń deliktowych;
 5. obrony przed roszczeniami z umów;
 6. dochodzenia roszczeń z umów;
 7. prawa pracy;
 8. prawa ubezpieczeń społecznych;
 9. posiadania i użytkowania pojazdu mechanicznego służącego do wykonywania zawodu;
 10. praw rzeczowych na nieruchomości służącej do wykonywania zawodu;
 11. prawa bankowego;
 12. prawa medycznego;
 13. prawa podatkowego;
 14. prawa cywilnego;
 15. i innych postępowań związanych z wykonywaniem zawodu.

Wsparcie prawne obejmujące sprawy nie związane z wykonywaniem zawodu, w zakresie życia prywatnego:

 1. prawa karnego i wykroczeń;
 2. prawa konsumenckiego;
 3. prawa ubezpieczeniowego;
 4. prawa sąsiedzkiego;
 5. prawa rodzinnego;
 6. prawa spadkowego;
 7. prawa administracyjnego;
 8. ochrony danych osobowych;
 9. posiadania i użytkowania pojazdu mechanicznego;
 10. praw rzeczowych na nieruchomości będącej miejscem zamieszkania.

Opis usługi:

 1. Uprawniony lekarz i lekarz dentysta uzyskuje świadczenia:
  1. telefonicznie, 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-21.00 pod numerem +48 22 749 62 08
  2. e-mailem: lekarz@asystaprawnika.pl
  3. bezpośrednio w siedzibie OIL w Warszawie ul. Puławska 18, dyżur prawnika w każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00
 2. Lekarzowi i lekarzowi dentyście przysługuje w okresie 12 miesięcy łącznie do 24 świadczeń, jednak nie więcej niż 6 miesięcznie, w zakresie:
  1. konsultacji prawnych (konsultacja prawna to udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony),
  2. porad prawnych (porada prawna to zasugerowanie Uprawnionemu sposobu postępowania w zakresie problemu prawnego ustalonego podczas konsultacji prawnej).
 3. Uprawnionemu lekarzowi i lekarzowi dentyście w ciągu 12 miesięcy trwania programu przysługują także świadczenia:
  1. opinii prawnej – przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w trakcie konsultacji lub porady prawnej do odpowiedniej normy prawnej poprzez dokonanie analizy treści otrzymanych informacji lub dokumentów oraz jej interpretację i zasugerowanie korzystnego postępowania dla Uprawnionego.
  2. analizy prawnej – weryfikacja przesłanego przez Uprawnionego dokumentu prawnego w celu dostosowania go do potrzeb Uprawnionego ustalonych w toku opinii prawnej, w oparciu o orzecznictwo, przepisy i zasady prawa polskiego.
  3. przygotowania imiennych dokumentów prawnych: wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania działań, pełnomocnictwa, pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, pism i wniosków w sprawach konsumenckich, na podstawie informacji uzyskanych w toku opinii prawnej.
 4. Uprawnionemu lekarzowi i lekarzowi dentyście przysługuje także dostęp do informacji prawnych rozumianych jako:
  1. informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw,
  2. informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
  3. przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
  4. udzielanie informacji teleadresowych o sądach, kancelariach, notariuszach, itp.

Usługa nie obejmuje sporów:

 1. Z zakresu prawa: celnego, autorskiego, patentowego, znaków towarowych, własności intelektualnej;
 2. Związanych z wywłaszczeniem, podziałem, przekształceniem własnościowym nieruchomości, planem zagospodarowania przestrzennego;
 3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykraczającej poza wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 4. Zaistniałych na skutek przeniesienia roszczenia na Uprawnionego lekarza i lekarza dentysty lub roszczeń osób trzecich, które Uprawniony lekarz i lekarz dentysta dochodzi we własnym imieniu;
 5. Zaistniałych pomiędzy Uprawnionym lekarzem lub lekarzem dentystą, a April Polska Medbroker sp. z o.o., Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie lub Naczelną Izbą Lekarską, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie obejmuje postępowań dyscyplinarnych dotyczących lekarza lub lekarza dentysty i spraw z tym związanych.

Data publikacji: 2017-08-28 10:51:20